Bala, Gwynedd, LL23 7NJ      01678 522114

Adref

Staff

Tystebau

Bwydlenni

Ystafelloedd

Polisïau

Oriau agor a Sesiynau

Adref Staff Cymraeg Bwydlenni Tystebau Ystafelloedd Polisiau Oriau agor a sesiynau
Tystebau
Testimonials

Mae Kian wedi bod yn mynychu’r feithrinfa ers iddo fod yn dri mis oed. Mae nawr bron yn 9 oed ac dal wrth ei fodd yn dod i’r feithrinfa. Mae’n mwynhau cwmni’r staff ac hefyd y gweithgareddau yn ystod gwyliau’r ysgol.

Shelley


Mae Moli a Jac wrth eu boddau yn mynychu’r feithrinfa. Mae’r staff bob amser yn groesawgar ac yn awyddus iawn i roddi cymorth a gwybodaeth perthnasol ynglyn a datblygiad eich plentyn.

Fel rhiant, rwyf yn hapus iawn gyda’r gwasanaeth a’r gweithgareddau sydd ar gael yn ddyddiol yn y feithrinfa.

Elen


Annwyl holl staff crèche,

Dim ond nodyn sydyn ar ddiwrnod olaf  Efan fel hyn, i ddweud diolch o galon i chi gyd am greu ‘ail gartre’ mor groesawgar, cynnes a hwyliog i Efan dros y tair blynedd ddiwethaf.

Fel aelod cynta’r teulu i roi’i phlentyn yn y ‘creche’, a mewn gofal o gwbwl, roedd o’n gam mawr i mi fynd nol i’r gwaith a’i adael. Ond o’r diwrnod cynta, roedd o rêl boi yn doedd a’r staff cyfeillgar a’u gofal dros y plant i gyd sydd i gyfri am hyn. Dwi heb boeni dim amdano o’r munud cynta, a mae’i natur gymdeithasol yn llawer i’w wneud hefo’r faith ei fod o wedi bod yn cymysgu hefo cymaint o blant a phobol o oed mor ifanc.

Mae’n edrych ‘mlaen yn arw am fynd i’r ysgol ond dwi’n siwr y bydd yn eich colli chi i gyd. Diolch yn ofnadwy i bob un ohonoch am fod mor glen a gofalus o Efan – mae’n meddwl y byd ohonoch i gyd.

Gyda diolch,

Mari.

Isod mae ychydig o sylwdau gan rhieni sydd

yn defnyddio’r feithrinfa.

Meithrinfa croesawgar ac cyfeillgar, mae’r ferch wrth ei bodd!!  Ffion


Staff croesawgar ac oriau hyblyg iawn.  Laura S


Mae’r feithrinfa yn ddelfrydol. Mae Jini wrth ei bodd yn cael mynd i chwarae, i ddysgu ac i gymysgu gyda phlant eraill. Mae’r staff bob amser yn gwrtais ac yn hapus.

Lowri


Mae fy merch wedi datblygu yn arbennig o dda ers cychwyn mynychu’r feithrinfa. Mae hi wrth ei bodd yno ac mae’r staff yn wych. Yn wreiddiol yn dod o deulu sy’n iaith gyntaf Saesneg, roeddwn yn poeni sut fuasai’n setlo mewn, ond mae hi wrth ei bodd ac yn gallu siarad Saeneg ac rhai geiriau Cymraeg erbyn hyn!

Laura D

“Os ydi’r plant yn hapus, dwi’n hapus” a hapus iawn mae’r plant wedi bod yn y feithrinfa ers dros bum mlynedd. Mae’r gofal maent yn ei gael yn arbennig, criw da o staff bob amser yn ofalus o’r plant, cyfeillgar a chefnogol. Penderfyniad anodd ydi mynd nol i weithio, ond mae gwybod fod y plant yn hapus yn gwneud pethau dipyn haws.

Catrin


Mae gwybod bod ein plentyn yn cael gofal gwych ac yn sâff yn ofal yr feithrinfa yn golygu gymaint i ni. Rydym yn ddiolchgar ofnadwy i pob un or staff.

Mark a Mili


Mae’r staff yn gyfeillgar ac yn ofalus o’m mhlant bob amser.

Mae’r bechgyn wrth ei boddau yn dod i’r feithrinfa.

Angela


Gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol bob amser, y budd yn amlwg i’w weld yn natblygiad y plant. Byddwn yn argymell Meithrinfa Aykroyds i unrhyw un sy’n chwilio am feithrinfa i’w plentyn/plant.

Alwyn a Gwenllian


Wedi bod yn defnyddio Meithrinfa Aykroyd ers 2010 ac wedi gweld datblygiad mawr yn fy mhlentyn yn cynnwys iaith, ymddygiad a’r gallu i gymdeithasu’r hyderus.

Ffion P


     Meithinfa Aykroyd Creche © 2018          Website designed and maintained by H G Web Designs