Bala, Gwynedd, LL23 7NJ      01678 522114

Adref

Staff

Tystebau

Bwydlenni

Ystafelloedd

Polisïau

Oriau agor a Sesiynau

Adref Staff Cymraeg Bwydlenni Tystebau Ystafelloedd Polisiau Oriau agor a sesiynau
Ystafelloedd
Rooms

Ystafell Traed Bach (dan 2 oed)

Ceir trefn diwrnod yn ystafell traed bach sy’n troi o amgylch anghenion arbennig pob unigolyn. Mae gan pob plentyn weithwr allweddol sy’n gyfrifol am ofalu am y plentyn yn ystod y diwrnod. Hefyd y gweithwyr allweddol sy’n gwneud yn sicr bod y pletyn a’r rhiant yn hapus yn y feithrinfa. Gwneir yn sicr bod y gweithgareddau yn llawn hwyl ac yn hybu’r plentyn.


Yn ystafell traed bach ceir amrywiaeth eang o degannau ac adnoddau addas ar gyfer plant dan 2 oed. Mae’n ystafell fawr, agored gyda digon o le i gael amser distaw, cropian, chwarae, a dysgu cerdded.


Pob dydd caiff rhieni gofnod o’r hyn bu eu plentyn yn ei wneud yn

ystod y dydd.


Yn yr ystafell ceir drych anferth ar y wâl, tegannau meddal, ffenestri anferth gyda digon o olau naturiol a golygfeydd o’r byd natur.

Adnoddau:

Tegannau/llyfrau

Cornel ar gyfer gwneud llun a.y.y.b

Tegannau i’w gwthio/reidio

Chwarae meddal

Ystafell Dwylo Prysur (2-4 oed)


Caiff y plant hyn ymlacio mewn ystafell gyda amryw o weithgareddau sydd ynghlwm a’r cwrs sylfaen. Mae hyn yn helpu i ddatblygu sgiliau cyn addysgol. Caiff y plant lawer o annibyniaeth o fewn yr ystafell. Mae amser i’r plant gael ymlacio yn ogystal a gwaith grwp. Caiff chwarae allan ei annog ac mae sgiliau cymdeithasol yn cael eu datblygu drwy ddysgu rhannu, helpu eraill a chymryd tro.

Dilynir trefn yn y ystafell dwylo prysur sy’n annog annibyniaeth, a’r ymdeimlad o fod yn ddiogel.


Ein prif nod yw sicrhau bod y plant yn hapus ac yn ffynnu, felly rydym yn cydweithio yn agos gyda rhieni i sicrhau bod pob plentyn yn fodlon ei fyd ac yn cyrraedd eu potensial cyn cychwyn addysg llawn amser.


Mae gan yr ystafell ffenestri enfawr sy’n edrych allan ar fyd natur. Mae drysau yn agor allan i’r buarth chwarae a’r cae, ac ar waliau’r ystafell ceir arddangosfeydd o’r themau rydym yn dilyn.

Adnoddau:

Cyfrifiadur

Twb tywod a dwr

Bwrdd ac adnoddau ysgrifennu a lliwio

Lle peintio ac ardal adeiladu

Teledu/DVD/Wii consol

Cornel dawel ar gyfer jigsos, gemau a llyfrau

Ardal gwisgo i fyny

Cornel tô bach twt

iPad

Mae chwarae allan yn ran bwysig o ddatblygiad plentyn yn cynnwys datblygiad corfforol a’i synhwyrau.

Mae gennym le chwarae mawr sy’n cynnwys llithren a ffram ddringo ac amryw o feiciau a.y.y.b.

Hefyd mae gennym gae gwyrdd lle gall plant ddysgu am fyd natur mewn ffyrdd amrywiol.


Ceisiwn fynd a’r plant allan am dro gymaint â phosibl.

Mae gennym amryw o ardaloedd hyfryd, gan gynnwys Llyn Tegid i fynd a’r plant ar ymweliadau.

Cyfleusterau tu allanClwb Brecwest a Clwb ar ôl Ysgol/Gwyliau
Rydym yn cynnig clwb brecwast /ar ôl ysgol i blant 4-11 oed.

Mae hyn yn cynnwys cludo a nol plant o’r ysgolion lleol.


Mae’r clwb gwyliau ysgol yn cynnig gweithgareddau amrywiol. Trefnir sesiynau pnawn yn ystod rhai gwyliau gyda gweithgareddau penodol.


Gellir talu fesul awr yn y clwb.


     Meithinfa Aykroyd Creche © 2018          Website designed and maintained by H G Web Designs